ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

    Sekcja bezpieczeństwa i promocji zdrowia

 

To forma pracy z młodzieżą mająca na celu profilaktykę uzależnień, ochronę zdrowia i promowanie bezpiecznych zachowań.

W ramach działalności sekcji prowadzone są zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla chętnych wychowanków. Jej zadaniem jest też realizacja programu profilaktyki uzależnień, dostarczanie młodzieży rzetelnej wiedzy o substancjach uzależniających, uzależnieniach współuzależnieniach, uświadomienie wychowankom skutków uzależnień. Promując bezpieczne zachowania wśród młodzieży zapobiega wszelkim przejawom agresji wśród wychowanków i oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Przeprowadza ćwiczenia ewakuacyjne w przypadku zagrożeń uczy reagowania na sytuacje niebezpieczne. Sekcja organizuje konkursy wiedzy z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa, współpracuje z Bydgoskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami porządkowymi.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wychowanków bursy nt. cyberprzemocy >>>

Opiekunem sekcji bezpieczeństwa i OKB jest

w roku szkolnym 2020/2021 mgr Katarzyna Trzcińska

Koordynatorzy ds. Profilaktyki Prozdrowotnej 

mgr A. Stelmachowska, mgr B. Pawłowski