ul. Swarzewska 2, 85-731 Bydgoszcz, tel. 52 342 12 94

Deklaracja dostępności

Bursa nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

cel linku nie jest odpowiednio określony,

załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości pliku,

pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych

niemożliwa jest nawigacja na stronie wyłącznie za pomocą klawiatury.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Bursa Nr 2

ul. Swarzewska 2

85-731 Bydgoszcz

tel.: 523421294

e-mail: b02@edu.bydgoszcz.pl, sekretariat@bursa2bydgoszcz.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Auguścik
-Kowalska, sekretariat@bursa2bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 342-12-94.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Bursy nr 2 w Bydgoszczy

 

 

Bursa nr 2 ul. Swarzewska 2

 

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

 

Wejście główne od str. ul. Swarzewskiej, schodami, bez utrudnień.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wejście schodami do holu, budynek czteropiętrowy bez windy.

 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Brak